Meditation: Galápagos Seas by Lorraine Caputo

Meditation: Galápagos Seas by Lorraine Caputo Surrounded by xxxxxxxshattered coral xxxxxxx& sea-burnished lava I sit in the warm xxxxxxxlate-afternoon sun xxxxxxxlistening to the tide rising, waves xxxxxxxleaping over fractured xxxxxxxboulders, waves rising translucent green-blue xxxxxxxto break, frothing, arriving xxxxxxxto shore, before relaxing Red crabs cling xxxxxxxto those black crags, xxxxxxxthe surge breaking & xxxxxxxfoaming overContinue reading “Meditation: Galápagos Seas by Lorraine Caputo”